Referat fra den ordinære generalforsamling

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

 

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 uges varsel via relevante sociale medier.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der, senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

 

 1. Valg af stemmetællere
  1. Morten Jensen
  2. Nick Lyng
 2. Valg af dirigent
  1. Anders Holstener
  2. Indkaldelse er sket efter vedtægterne. Udsendt via sociale medier 1.april 2024.
 • Generalforsamlingen er efter vedtægterne beslutningsdygtig.
 1. Dagsordenen er også efter vedtægterne.
 2. Afstemning under punkt 8 er efter simpelt flertal.
 1. Formandens beretning (Se den nedenfor)

  1. Kommentarer – der spørges ind til pumptrack banen – Bo Daugaard forklarer og viser inspirationsvideo.
  2. Kommentarer på/ ros til det store arbejde med at skaffe medlemmer og synlighed.
 • Vigtigt, at der også er fokus på nye boliger i byen. Nye boliger giver nye borgere i byen. Thomas Huge kommentere herpå. Han ved, at der er vedtaget lokalplaner, hvor der er tilladelse til at bygge nye boliger. Vi har i LUNA også kontaktet kommunen vedrørende Langgade 31 (den gamle biograf) med henblik på en afklaring af bygningen, der pt ikke pryder byen.
 1. Nye parker – Vennerslund – der er fonde knyttet hertil, vær opmærksom på der kan være penge at hente her.
 2. Kommentar fra Flemming Johnsen; Dengang vi gik fra Nørre Alslev kommune til Guldborgsund kommune, var vi en gruppe borgere, der etablerede en gruppe, der minder om LUNA. Jeg er glad for, at med LUNA, er der kommet en gruppe, der ønsker at gøre opmærksom på vores område og tale vores bys sag.
 3. For at få større indflydelse – er vi nødt til at gøre os selv stærkere.
 • Måske vi skal være bedre til at gøre opmærksomme på os selv – på anden måde. Måske skal vi være en del af lektiehjælp, computerhjælp osv. Der kan være ildsjæle rundt om, måske vi på den måde kan skabe opmærksomhed på og om LUNA.
 • Forlang at der indsættes nye ruder i ødelagte bygninger på hovedgaden.

Beretningen er taget til efterretning

 1. Regnskabsaflæggelse
  1. Regnskabet godkendes
 2. Behandling af indkomne forslag *
  1. Ikke aktuelt, da der ikke er indkomne forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent
  1. Privatperson – 100 kr.
  2. Erhverv/forening – 500 kr.
  3. Erhverv/forening (inkl. navn på foreningens hjemmeside) – 1.000 kr.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ved sidste års generalforsamling blev der foreslået et familiekontingent – det har bestyrelsen drøftet og besluttet ikke at indføre.

Kontingentet vedtages

 1. Godkendelse af budget
  1. Budgettet fremlægges – Det ender med et underskud på 9.000kr, da vi ønsker at afsætte 10.000kr til professionel hjælp til fondsansøgning.
  2. Spørgsmål: må LUNA lave et arrangement, hvor vi indsamler/tjener penge til foreningen.
 • Flemming – Hallen ønsker at være samarbejdende i arrangementer for byen, herunder musik/foredrag osv. Thomas svarer – det er også det jeg har nævnt i min beretning – måske LUNA kan være samlende i sådanne arrangementer.
 1. En oplægsholder til generalforsamlingen
 2. Budgettet godkendes
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år)
  1. Nick Lyng – genvalg
  2. Louise Harder – genvalg
  3. Thomas Huge – genvalg
  4. Benjamin Jacobsen modtager ikke genvalg

Thomas 10 stemmer

Morten 8 stemmer

Nick 10 stemmer

Louise 10 stemmer

Birgith 1 stemme

Peter 1 stemme

 1. 2 suppleanter (1årig periode)
  1. Birgith 1.suppleant
  2. Grace 2.suppleant

Peter 4 stemmer

Birgith 10 stemmer

Grace 6 stemmer.

 1. Valg af 1 revisorer (2årig periode)
  1. Lena Havsten – modtager genvalg
 2. Valg af 1 revisorsuppleant (1årig periode)
  1. Peter Hallev
 3. Eventuelt
  1. Flemming orienterer om en samtale som han har haft sammen med Nick Lyng og Thomas Huge og Lars Jensen (formanden for hallen). Hallen ønsker at bygge hal og svømmehal sammen. Flemming og Lars var til et godt og konstruktivt møde på kommunen. Byen mangler et forsamlingshus. Et sted, hvor byens borgere kan mødes, kan holde deres fester. På det møde blev vi opfordret til at samarbejde med LUNA om pumptrackbanen. Flemming og Lars udarbejder ansøgningen, hvor vi sammen søger et fælles projekt.

Vi mangler et sted, hvor man kan få en kop kaffe, forældre der venter på børn til sport kan mødes.

 

Folkeskoven der er plantet bag fodboldbanen, området er blevet udvidet. – LUNA vil blande sig i den debat og bør byde ind.

 

Nørre Alslev stierne – er nu næsten helt færdigt. Kirsten Olesen har repræsenteret LUNA i det arbejde. Forventet åbning slutningen af august.

 

 

Den nye bestyrelse

 

Formand: Thomas Huge

Næstformand: Nick Lyng

Sekretær: Louise Harder

Kasser: Morten Jensen

 

 

Birgith – melder sig klar til at træde til på suppleantposten om et år.

Dagsorden LUNA bestyrelsesmøde onsdag 10/4 2024 kl. 19.30 (hos Thomas)

 

Til stede: Bo, Thomas, Nick, Louise, Martin Funk Håkonsson

 

Hermed referat af møde

 

Dagsorden

 

 • Bordet rundt

Thomas og Bo var til Flemming Johnsens fødselsdag. Det var godt, han blev glad.

Martin Hartmann Bornebusch – starte et gaming koncept, han ønsker Lunas støtte – af navn. Vi giver vores opbakning.

 

 • Nyt fra kommunen

Bo Priser på pumptrack, vi skal have et opdateret tilbud.

Thomas og Nick har haft møde med hallen. Hallen og svømmehallen søger tilladelse til at bygge hal og svømmehallen sammen. Kommunen har ytret ønske om at man det projekt, bør samarbejde med Luna og vores projekt omkring pumptracken. Vi laver derfor en fælles ansøgning – Flemming Johnsen står for det hele på denne.

Vi har derfor 2 kort på hånden. vi søger også selv. Det samlede projekt forventes at koste 22 millioner + vores 2 millioner.

Der er svar fra kommunen – omkring vedligeholdelse af Pumptracken. Kommunen vil ikke være ansvarlig for noget. Vi skal være ansvarlig for al vedligeholdelse.

Martin Funk Håkonsson siger, at vi skal være helt præcise om, om der skal være en lejeaftale – økonomisk.

Bo: man skal ikke være så bekymret for den daglige vedligeholdelse – gadeidræt kan noget.

Vi beder kommunen om at lave udkast til at brugsretsaftalen og tager den derfra.

 

Skolen har rykket for den oprindelige aftale mellem Luna og kommunen omkring vedligeholdelse for på nuværende tidspunkt er det skolen, der betaler.

 

Vi skal blive klogere på:

Kan man økonomisk fraskrive sig erstatningsansvar ved at hænge et skilt op?

Kommunen ønsker at vi skal lave en brugsretsaftale – den skal vi være sikre på hvordan den formuleres.

Kan man evt. lave en samarbejdsaftale med hallen omkring vedligeholdelse/opsyn.

 

3) Gennemgang af indkommende kandidater

3 kandidater har meldt sig via mail og derudover har vi en mere.

Morten Jensen

Grace Christensen

Peter Hallev

Birgith Hindkjær

Udover ovennævnte er Thomas, Nick og Louise også på valg.

 

4) status på medlemmer (Martin)

Martin Funk Håkonsson nævner en udmeldelse – hvor bevægelsesparken nævnes. Martin har taget en god dialog og håndteret sagen fint. Dialogen sendes til Thomas og Louise (hun tager den op i skolebestyrelsen).

 

75 medlemmer – hvis alle betaler – 10 medlemmer.

Lille medlemsfremgang men en fremgang.

Det er vigtigt at firmaer får deres logo på hjemmesiden.

Fastholder kontigent.

 

5) Praktisk planlægning af generalforsamlingen.

Nick står for at lave stemmesedler

Max 4 navne – står der 5 navne på stemmesedlen – så er stemmen ugyldig.

Vi stemmer ved simpelt flertal findes i vedtægten

Thomas kontakter ordstyrer.

Kaffe og småkager – Louise

Martin tager sig af regnskabet og budget – det er der styr på.

Uændret kontigent

Martin tager kontakt til Lena Havsten omkring revisor.

Kia Lyng – som suppleant til revisorposten.

Smørrebrød – Louise står for det – bestiller i SB.

Mødetid ca. 18.30 Louise står for det praktiske. 8 medlemmer

Martin sørger for en flaske vin til dirigenten og Benjamin – tak for hjælpen.

Øl og vand – Thomas tager med.

Udskrift af vedtægterne til dirigenten – Louise sørger for dette.

 

6) Opsamling af punkter til kommende møde

 

 1. Se på dagsorden for generalforsamlingen – kan vi peppe op på indholdet. Det kunne være ved at indføre ”Luna prisen”. Denne kunne gives for byens ildsjæl, bedste sportspræstation eller andet. En ide vi skal drøfte nærmere – for at få flere deltagere til GF.
 2. Synlighed – kan vi evt. have et skilt – lysskilt (Bo har tidligere haft en ide) Banner op i NAB osv.
 3. Sti til Gåbense – Gåbense/Storstrømsbro
 4. Vedtægterne – §omkring forretningsordenen. Denne § skal tjekkes – kan den slettes, hvad er konsekvenser osv.

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter: 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 uges varsel via relevante sociale medier.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der, senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag *
 • Fastsættelse af kontingent
  • Privatperson – 100 kr.
  • Erhverv/forening – 500 kr.
  • Erhverv/forening (inkl. navn på foreningens hjemmeside) – 1.000 kr.
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år)
  • Nick Lyng – genvalg
  • Louise Harder – genvalg
  • Thomas Huge – genvalg
  • Benjamin Jacobsen modtager ikke genvalg
 • 2 suppleanter (1årig periode)
 • Valg af 1 revisorer (2årig periode)
 • Valg af 1 revisorsuppleant (1årig periode)
 • Eventuelt

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Send til formand@lu-na.dk

Bliv en del af forandringen i Nørre Alslev!

Er du passioneret omkring byudvikling og drømmer om at sætte et varigt præg på lokalsamfundet? Så er det måske dig, vi leder efter! Foreningen LUNA, som står bag en række innovative og spændende byfornyelsesprojekter i Nørre Alslev på Falster, søger nu et nyt medlem til bestyrelsen samt en suppleant. Vi er en forening, der brænder for at udvikle og fremhæve vores bys unikke kvaliteter og muligheder. Vores mål er at skabe et levende, attraktivt og bæredygtigt bymiljø, hvor både fastboende og besøgende kan trives.

Hvem er vi?

Foreningen LUNA har siden sin stiftelse arbejdet målrettet med byfornyelse og udviklingsprojekter i Nørre Alslev. Vi tror på, at det lokale er nøglen til bæredygtig vækst og fællesskab. Gennem vores projekter har vi skabt nye mødesteder, grønne oaser og kulturelle initiativer, der sammen styrker byens identitet og samhørighed. Vores arbejde er drevet af passion, engagement og et stærkt fællesskab.

Hvem søger vi?

 • Du har en stærk interesse for byudvikling, bæredygtighed eller kulturelle projekter.
 • Du er proaktiv, løsningsorienteret og god til at samarbejde.
 • Du har lyst til at bidrage med din viden, tid og energi for at gøre en forskel i Nørre Alslev.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde er en fordel, men ikke et krav.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Muligheden for at være med til at forme fremtidens Nørre Alslev.
 • Et engageret og støttende fællesskab, hvor dine idéer og initiativer er værdsatte.
 • Erfaring med bestyrelsesarbejde og netværksdannelse.
 • Indflydelse på lokale udviklingsprojekter og initiativer.

Sådan ansøger du

Er du interesseret i at blive en del af LUNA’s bestyrelse eller ønsker at vide mere om suppleantposten? Send os en hilsen i nedenstående kontaktformular, hvor du fortæller lidt om dig og hvorfor du ønsker at bidrage til Nørre Alslevs lokalsamfund.

Du er også meget velkommen til at skrive til formand: Thomas Huge på mail: formand@lu-na.dk  eller ringe på telefon: (+45) 21 43 59 25

Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen i vores fællesskab!

Gør en forskel – sammen kan vi skabe et levende og bæredygtigt Nørre Alslev!

 

  Så er det blevet tid til nyhedsbrev. Næste gang vi udkommer igen, er til sommer.

  Der er desværre ikke sket så meget synligt fra LUNA´s side det sidste stykke tid. Vi har brugt hele andet halvår af 2023 på at lave forarbejde til det vi håbede, som skulle blive til 2. del af Bevægelsesparken. Vi har ventet spændt på vores ansøgning hos kommunen. En ansøgning, vi har brugt de sidste 1½ år på at lave forabejde hos og med kommunen. Vi har holdt møder med forvaltningen, politiske udvalg og fået positive tilkendegivelser hele tiden. Når man så står på målstergen, og skal bevillige os penge, som en statkapital, til at danne grundlag for yderligere fondsansøgninger, ja så fattes kommunen penge. Vores endelige afslag på ansøgningen, fik vi først her omkring årsskiftet.

  Det har bragt os i en ny situation i bestyrelsen, om hvad vil vi så ?? Her har vi på årets første møde i januar besluttet, at henlægge 2. del af Bevæglesesparken, for til gengæld at give os i kast med et nyt og andet projekt. Vi har beslutet at arbejde på en ”pump track bane” i stedet. Denne beslutning, fordi vi har en forventning om, at vi lettere kan skaffe fondsmidler og startkapital til sådan en bane uden økonomisk hjælp fra kommunen. Så vi er nu i de indledende faser med dette projekt. Der kan øvrigt ses mere om projektet på vores hjemmeside LU-NA.dk

  Selv om der ikke er sket synlige ting i Nørre Alslev, der kan tilskrives LUNA´s arbejde, så har vi det sidste halve år arbejdet på en opdatering af vores hjemmeside, så vi nu mener den er tidssvarende.

  Vi har også stadig gang i arbejdet om Nørre Alslev stierne med 3 forskellige afstande og ruter, som nærmer sig sin afslutning. Der er ved at blive lavet nogle skilte med tekst. Det er vores tidligere bestyrelsesmedlem Kirsten Olsen, som repræsenteret os i en arbejdsgruppe unden for LUNA.

  LUNA var også repræsenteret med en stand til skolefesten på skolen. Vi fik mange besøg og gode snakke og nye medlemmer.

  Generalforsamlingen afholdes i hallens kantine ons d. 17. april, så sæt allerede kryds i kalenderen der.

  Ring eller skriv gerne til os, hvis I brænder inde med en idé , eller andet, som kunne være i LUNA´s interesse.

   

  Venlig hilsen

  LUNA, fmd Thomas Huge

  21435925

  Deltagere: Nick Lyng (næstformand), Thomas Huge (formand), Louise Trasborg Harder (sekretær), Benjamin R. Jacobsen

   

  • Bordet rund
   1. Thomas har talt med K vedrørende Nørre Alslev Stierne – der laves en rute med 8 punkter – ruten er fastlagt, de er nu i gang med at lave de 8 beskrivelser. K har spurgt til at anvende vores YouTube kanal. Vi beslutter hurtigt, at det må hun gerne, det er et godt projekt, som vi gerne vil være en del af.

  Stierne bør være klar engang i foråret.

  1. T fra kommunen har– vedrørende tilflytter arrangement – Louise skriver til hende hurtigst muligt.
  2. Louise: Skolen har droppet Rynkebyløbet – påtænker at finde på en anden model – måske i samarbejde med os – Louise følger op ved næste bestyrelsesmøde på skolen.
  • Status fra kommunen vedrørende ansøgning, vi har fået afslag, hvad gør vi nu?

  Vi er skuffet – der har været mange møder. Vi er hverken kommet i betragtning eller kommet i spil ved forhandlingerne. Vi har endnu ikke fået det officielle afslag. Det er ikke bragt i spil af CR, direktøren for kultur og fritid.

  Thomas har talt med M centerchef for skoleområdet. Der er afsat 250.000kr som er momsen af et forventet byggearbejde på 1mio.

  Det er lidt bittert for os lige nu.

  Det er oplagt, at vi tager fat i pumptrack banen nu. Det er oplagt, nu hvor fase 2 ikke længere er i spil.

  LAK er oplagt at søge om – vi skal være klar allerede i det nye år.

  Lokale anlægsfond også godt sted at søge midler.

  Alle tegninger, tilladelser og priser skal opdateres så vi kan komme videre med projektet.

  Vi sætter Bo på sagen.

  Vedligeholdelse af pumptracken – hvem har den forpligtigelse.

  • fremvisning af nuværende bevægelsespark 5/10 (TH, Nick)

  Vi vælger ikke at deltage i dette arrangement, men da det drejer sig om ”underholdning” af 30 mand fra kommunen.

  Det er en temadag for kommunen for at vise, hvad pengene som bevilliges af kommunen, bliver brugt til.

  Nick og Thomas har valgt at sige nej tak til deltagelse i dette arrangement.

  • Underskrifter bank

  Følgende mangler at skrive under: Martin, Martin og Bo

  • Status hjemmeside (MB) – beskrivelser af Benjamin og Thomas mangler.

  Opdatering af hjemmesiden – nyheder – Luna til skolefest på Nørre Alslev skole. Lave et dele link til Facebook – så vi der kan vise at vi deltager ved skolefesten.

  • Nyhedsbrev

  Er skrevet – nu skal det ud… Martin har (vist nok) skabelonen klar. Følge op via kasseren, der har alle mailadresser.

  Når nyhedsbrevet er udsendt på mail. Når nyhedsbrevet er sendt på mail, skal det på hjemmesiden og derefter kan vi dele via facebook.

  • mulighed for reklamefilm (BJ)

  Har en kontakt der gerne vil lave en reklamefilm. Filmen er gratis, hvis hun må dele den på sin hjemmeside.

  En præsentation af os – om Luna. Noget vi evt. kan bruge på hjemmesiden og som del af vores fondssøgninger.

  Vi siger Ja-tak. Benjamin følger op.

  • stand ved skolefesten på NAS

  Thomas kan deltage, Louise kan runde – men ikke stå fast, da hun også skal stå i drikkevarebod med skolebestyrelsen. Vi har brug for mindst én mere, der kan deltage.

  Louise har skrevet til skolen for at få pladsen som sidste år.

  Vi har brug for flyers – som sidste år – kan de skaffes? Dem som vi brugte i forbindelse med generalforsamlingen.

  Hvis Bo kan deltage – kan han så have pc med igen? Tanken er, at vi fortæller om pumptracken – at fase 2 ikke bliver til noget nu og måske fortæller om alt det andet spændende vi laver herunder stierne, som også var nævnt ved generalforsamlingen.

   1. Der skal følges op på bevægelsesparkens vedligeholdelse

   

  Næste møde tirsdag 7/11 19.30

   

  • punkter til kommende møder
   1. Pumptrack banen v. Bo Daugaard
   2. ”Luna prisen”. Denne kunne gives for byens ildsjæl, bedste sportspræstation eller andet. En ide vi skal drøfte nærmere – for at få flere deltagere til GF. – Med fokus på ildsjæle
   3. Linkedin
   4. Se på dagsorden for generalforsamlingen
   5. Synlighed – kan vi evt. have et skilt – lysskilt (Bo har tidligere haft en ide) Banner op i NAB osv.
   6. Følge op på vedtægterne
   7. Fra generalforsamlingen: familieabonnement – pris for en familie 150kr
   8. Sti til Gåbense – Gåbense/Storstrømsbro

   

  Referat LUNA bestyrelsesmøde tirsdag 22.08 2023 kl. 19.00 (først bevægelsesparken dernæst Gåbense Strandvej 39)

   

  Deltagere: Bo Daugaard, Martin Funk Håkonsson (kasserer), Benjamin R. Jacobsen, Nick Lyng (næstformand9, Thomas Huge (formand), Louise Trasborg Harder (sekretær), Martin Hartmann Bornebusch, Ronni Jensen (suppleant) og Bjarne Wulff (suppleant)

   

  • Bordet rundt
  • formanden takker for godt arrangement i sommers.
  • Bo lufter en ide på det område mellem den nye og gamle Storstrømsbro, han har allerede forsøgt at lufte sin ide i facebookgruppen ”den nye Storstrømsbro”. Nordfalsters strandpark – med alt hvad der hører til af strandlig hygge, ishus, god sandstrand mm. Bo har fået positive tilkendegivelser – måske en ide til LUNA. Bo vil i første omgang tage kontakt til kommunen og vejdirektoratet for at undersøge hvad planen er med området.
  • Louise følger op vedrørende bosætningsarrangementet – da hun ved, at det er en del af sparekataloget.
  • Thomas har talt med K vedrørende Nørre Alslev stierne – de har fået tilladelse til at bruge det gamle kommunelogo – og ruten vil blive markeret med fodspor.
  • Status fra kommunen

  Umiddelbart er der ikke afsat penge til vores projekt i kommunen, Thomas har været kommunens budget igennem for at se om vi er der. Thomas har telefonmøde i morgen. Thomas vil gøre sit til at holde os til. Man må ikke spare på anlægsbudgettet, det er bestemt. VI afventer udfaldet af det møde.

  Der skal over de næste år spares rigtig mange penge i kommunen og det vil kunne mærkes over alt.

  Svømmehallen – der er lavet en stor fejlberegning og den er derfor ikke længere en del af kataloget. Man ville evt. gerne gøre den privatejet. Her vil det være oplagt at hallen og svømmehallen bliver slået sammen.

  Fodboldbanernes vedligeholdelse er også bragt i spil – Thomas har kontaktet bestyrelsen i fodboldklubben for at spørge til vedligehold. Bo fortæller, at fodboldklubben har robotplæneklippere. Ronni fortæller at kommunen kun står for græsslåning.

  • Status vedr. MB – Thomas har forhandlet med hende – men hun har nu meddelt at hun pga. sygdom ikke kan påtage sig at hjælpe os. Thomas havde forhandlet sig frem til 25 timers vejledning til en pris af 33.000 +moms.

  TKR – fundraiser, skal vi evt. kontakte ham? Skal vi høre MB, hvem hun henviser til?

  Det aftales at Thomas kontakter TKR, da han selv har taget kontakt til Bo 1/6 og lagt op til at han kan hjælpe os. Vi afventer et udspil fra ham.

  28 marts 2023 - kl. 23:45

  Foreningen Liv og Udvikling i Nørre Alslev – i daglig tale LUNA – afholder generalforsamling 18. april 2023. I år er det lykkedes at få en energikonsulent fra Andel til at komme og holde et kort oplæg efter generalforsamlingen

  Der bliver mulighed for at få tips til hvordan og hvor man som privatperson kan spare på strømmen i sit hjem og lidt info om den aktuelle energisituation. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

  Generalforsamlingen ligger kort efter påske, tirsdag den 18. april – lidt tidligere end vi oprindelig havde tænkt. Vi kan se, at der i den efterfølgende uge er andre lokale foreninger, der har enten foredrag eller generalforsamling og vi understøtter selvfølgelig muligheden for at deltage i flere lokale arrangementer.

  LUNA indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 18. april 2022 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café.

  Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode)
  • 2 suppleanter (1-årig periode)
  • Valg af 1 revisorer (2-årig periode)
  • Valg af 1 revisor suppleant (1-årig periode)
  • Eventuelt   

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen.
  Send til formand@lu-na.dk   

  Handler det om tal, følelser, kærlighed – eller noget helt fjerde?
  Tanja Beckmann Sørensen, bosætningskoordinator i Guldborgsund Kommune, sætter ord på de mange
  alternative vinkler på hvad bosætning også er, og hvad hverdagslivet kan byde på, herunder temaet
  fællesskaber.

  Tanja fortæller blandt andet om Guldborgsund Kommunes indsatser, fx oplevelseskalenderen
  ”voresguldborgsund.dk” og det seneste tiltag ”tilflytter.dk”

  Det er onsdag 22. marts kl. 18.30 på Viggården hvor det, apropos fællesskaber, er Nørre Alslev Rotary og
  foreningen LUNA (Liv og Udvikling i Nørre Alslev) der i fællesskab står bag arrangementet.
  Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål – både af de nysgerrige og ”irriterende” slags.
  Tanja vil gerne udfordres og have endnu flere ideer og input med ind i arbejdet.

  Onsdag 22/3 kl. 18.30 på Viggården – I bæredygtighedens tegn anmoder vi om tilmelding pga. forplejning.
  Tilmelding via kirsten@lu-na.dk / fulka@tasko.dk – man er også velkommen uden tilmelding, men så kan vi
  ikke garantere at der er kaffe/kage.

  LUNA deltager torsdag d. 13. oktober 2022 ved skolefesten på Nørre Alslev Skole, og vi håber at møde mange, der har lyst til at høre mere om LUNA – og de udviklingsprojekter, som vi planlægger at iværksætte for at skabe liv i og omkring byen. Har du måske nogle ideer? Så byd endelig ind! Vi glæder os til at møde jer og håber at I vil hilse på os.