Referat fra den ordinære generalforsamling

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

 

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 uges varsel via relevante sociale medier.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der, senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

 

 1. Valg af stemmetællere
  1. Morten Jensen
  2. Nick Lyng
 2. Valg af dirigent
  1. Anders Holstener
  2. Indkaldelse er sket efter vedtægterne. Udsendt via sociale medier 1.april 2024.
 • Generalforsamlingen er efter vedtægterne beslutningsdygtig.
 1. Dagsordenen er også efter vedtægterne.
 2. Afstemning under punkt 8 er efter simpelt flertal.
 1. Formandens beretning (Se den nedenfor)

  1. Kommentarer – der spørges ind til pumptrack banen – Bo Daugaard forklarer og viser inspirationsvideo.
  2. Kommentarer på/ ros til det store arbejde med at skaffe medlemmer og synlighed.
 • Vigtigt, at der også er fokus på nye boliger i byen. Nye boliger giver nye borgere i byen. Thomas Huge kommentere herpå. Han ved, at der er vedtaget lokalplaner, hvor der er tilladelse til at bygge nye boliger. Vi har i LUNA også kontaktet kommunen vedrørende Langgade 31 (den gamle biograf) med henblik på en afklaring af bygningen, der pt ikke pryder byen.
 1. Nye parker – Vennerslund – der er fonde knyttet hertil, vær opmærksom på der kan være penge at hente her.
 2. Kommentar fra Flemming Johnsen; Dengang vi gik fra Nørre Alslev kommune til Guldborgsund kommune, var vi en gruppe borgere, der etablerede en gruppe, der minder om LUNA. Jeg er glad for, at med LUNA, er der kommet en gruppe, der ønsker at gøre opmærksom på vores område og tale vores bys sag.
 3. For at få større indflydelse – er vi nødt til at gøre os selv stærkere.
 • Måske vi skal være bedre til at gøre opmærksomme på os selv – på anden måde. Måske skal vi være en del af lektiehjælp, computerhjælp osv. Der kan være ildsjæle rundt om, måske vi på den måde kan skabe opmærksomhed på og om LUNA.
 • Forlang at der indsættes nye ruder i ødelagte bygninger på hovedgaden.

Beretningen er taget til efterretning

 1. Regnskabsaflæggelse
  1. Regnskabet godkendes
 2. Behandling af indkomne forslag *
  1. Ikke aktuelt, da der ikke er indkomne forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent
  1. Privatperson – 100 kr.
  2. Erhverv/forening – 500 kr.
  3. Erhverv/forening (inkl. navn på foreningens hjemmeside) – 1.000 kr.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ved sidste års generalforsamling blev der foreslået et familiekontingent – det har bestyrelsen drøftet og besluttet ikke at indføre.

Kontingentet vedtages

 1. Godkendelse af budget
  1. Budgettet fremlægges – Det ender med et underskud på 9.000kr, da vi ønsker at afsætte 10.000kr til professionel hjælp til fondsansøgning.
  2. Spørgsmål: må LUNA lave et arrangement, hvor vi indsamler/tjener penge til foreningen.
 • Flemming – Hallen ønsker at være samarbejdende i arrangementer for byen, herunder musik/foredrag osv. Thomas svarer – det er også det jeg har nævnt i min beretning – måske LUNA kan være samlende i sådanne arrangementer.
 1. En oplægsholder til generalforsamlingen
 2. Budgettet godkendes
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år)
  1. Nick Lyng – genvalg
  2. Louise Harder – genvalg
  3. Thomas Huge – genvalg
  4. Benjamin Jacobsen modtager ikke genvalg

Thomas 10 stemmer

Morten 8 stemmer

Nick 10 stemmer

Louise 10 stemmer

Birgith 1 stemme

Peter 1 stemme

 1. 2 suppleanter (1årig periode)
  1. Birgith 1.suppleant
  2. Grace 2.suppleant

Peter 4 stemmer

Birgith 10 stemmer

Grace 6 stemmer.

 1. Valg af 1 revisorer (2årig periode)
  1. Lena Havsten – modtager genvalg
 2. Valg af 1 revisorsuppleant (1årig periode)
  1. Peter Hallev
 3. Eventuelt
  1. Flemming orienterer om en samtale som han har haft sammen med Nick Lyng og Thomas Huge og Lars Jensen (formanden for hallen). Hallen ønsker at bygge hal og svømmehal sammen. Flemming og Lars var til et godt og konstruktivt møde på kommunen. Byen mangler et forsamlingshus. Et sted, hvor byens borgere kan mødes, kan holde deres fester. På det møde blev vi opfordret til at samarbejde med LUNA om pumptrackbanen. Flemming og Lars udarbejder ansøgningen, hvor vi sammen søger et fælles projekt.

Vi mangler et sted, hvor man kan få en kop kaffe, forældre der venter på børn til sport kan mødes.

 

Folkeskoven der er plantet bag fodboldbanen, området er blevet udvidet. – LUNA vil blande sig i den debat og bør byde ind.

 

Nørre Alslev stierne – er nu næsten helt færdigt. Kirsten Olesen har repræsenteret LUNA i det arbejde. Forventet åbning slutningen af august.

 

 

Den nye bestyrelse

 

Formand: Thomas Huge

Næstformand: Nick Lyng

Sekretær: Louise Harder

Kasser: Morten Jensen

 

 

Birgith – melder sig klar til at træde til på suppleantposten om et år.