Dagsorden LUNA bestyrelsesmøde onsdag 10/4 2024 kl. 19.30 (hos Thomas)

 

Til stede: Bo, Thomas, Nick, Louise, Martin Funk Håkonsson

 

Hermed referat af møde

 

Dagsorden

 

 • Bordet rundt

Thomas og Bo var til Flemming Johnsens fødselsdag. Det var godt, han blev glad.

Martin Hartmann Bornebusch – starte et gaming koncept, han ønsker Lunas støtte – af navn. Vi giver vores opbakning.

 

 • Nyt fra kommunen

Bo Priser på pumptrack, vi skal have et opdateret tilbud.

Thomas og Nick har haft møde med hallen. Hallen og svømmehallen søger tilladelse til at bygge hal og svømmehallen sammen. Kommunen har ytret ønske om at man det projekt, bør samarbejde med Luna og vores projekt omkring pumptracken. Vi laver derfor en fælles ansøgning – Flemming Johnsen står for det hele på denne.

Vi har derfor 2 kort på hånden. vi søger også selv. Det samlede projekt forventes at koste 22 millioner + vores 2 millioner.

Der er svar fra kommunen – omkring vedligeholdelse af Pumptracken. Kommunen vil ikke være ansvarlig for noget. Vi skal være ansvarlig for al vedligeholdelse.

Martin Funk Håkonsson siger, at vi skal være helt præcise om, om der skal være en lejeaftale – økonomisk.

Bo: man skal ikke være så bekymret for den daglige vedligeholdelse – gadeidræt kan noget.

Vi beder kommunen om at lave udkast til at brugsretsaftalen og tager den derfra.

 

Skolen har rykket for den oprindelige aftale mellem Luna og kommunen omkring vedligeholdelse for på nuværende tidspunkt er det skolen, der betaler.

 

Vi skal blive klogere på:

Kan man økonomisk fraskrive sig erstatningsansvar ved at hænge et skilt op?

Kommunen ønsker at vi skal lave en brugsretsaftale – den skal vi være sikre på hvordan den formuleres.

Kan man evt. lave en samarbejdsaftale med hallen omkring vedligeholdelse/opsyn.

 

3) Gennemgang af indkommende kandidater

3 kandidater har meldt sig via mail og derudover har vi en mere.

Morten Jensen

Grace Christensen

Peter Hallev

Birgith Hindkjær

Udover ovennævnte er Thomas, Nick og Louise også på valg.

 

4) status på medlemmer (Martin)

Martin Funk Håkonsson nævner en udmeldelse – hvor bevægelsesparken nævnes. Martin har taget en god dialog og håndteret sagen fint. Dialogen sendes til Thomas og Louise (hun tager den op i skolebestyrelsen).

 

75 medlemmer – hvis alle betaler – 10 medlemmer.

Lille medlemsfremgang men en fremgang.

Det er vigtigt at firmaer får deres logo på hjemmesiden.

Fastholder kontigent.

 

5) Praktisk planlægning af generalforsamlingen.

Nick står for at lave stemmesedler

Max 4 navne – står der 5 navne på stemmesedlen – så er stemmen ugyldig.

Vi stemmer ved simpelt flertal findes i vedtægten

Thomas kontakter ordstyrer.

Kaffe og småkager – Louise

Martin tager sig af regnskabet og budget – det er der styr på.

Uændret kontigent

Martin tager kontakt til Lena Havsten omkring revisor.

Kia Lyng – som suppleant til revisorposten.

Smørrebrød – Louise står for det – bestiller i SB.

Mødetid ca. 18.30 Louise står for det praktiske. 8 medlemmer

Martin sørger for en flaske vin til dirigenten og Benjamin – tak for hjælpen.

Øl og vand – Thomas tager med.

Udskrift af vedtægterne til dirigenten – Louise sørger for dette.

 

6) Opsamling af punkter til kommende møde

 

 1. Se på dagsorden for generalforsamlingen – kan vi peppe op på indholdet. Det kunne være ved at indføre ”Luna prisen”. Denne kunne gives for byens ildsjæl, bedste sportspræstation eller andet. En ide vi skal drøfte nærmere – for at få flere deltagere til GF.
 2. Synlighed – kan vi evt. have et skilt – lysskilt (Bo har tidligere haft en ide) Banner op i NAB osv.
 3. Sti til Gåbense – Gåbense/Storstrømsbro
 4. Vedtægterne – §omkring forretningsordenen. Denne § skal tjekkes – kan den slettes, hvad er konsekvenser osv.

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling

Onsdag 24. april 2024 kl. 19.00 i Nordfalster Idræts- og Kulturcenters café

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter: 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 uges varsel via relevante sociale medier.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der, senest ugedagen forinden, har betalt forfaldent kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag *
 • Fastsættelse af kontingent
  • Privatperson – 100 kr.
  • Erhverv/forening – 500 kr.
  • Erhverv/forening (inkl. navn på foreningens hjemmeside) – 1.000 kr.
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (2årig periode – halvdelen vælges ulige og lige år)
  • Nick Lyng – genvalg
  • Louise Harder – genvalg
  • Thomas Huge – genvalg
  • Benjamin Jacobsen modtager ikke genvalg
 • 2 suppleanter (1årig periode)
 • Valg af 1 revisorer (2årig periode)
 • Valg af 1 revisorsuppleant (1årig periode)
 • Eventuelt

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen. Send til formand@lu-na.dk